300 ANIVERSARI DE LA CONSAGRACIÓ DE L’HERMITA DE SANTA BÀRBERA 1694-1994 Rafael Poveda

300 ANIVERSARI DE LA CONSAGRACIÓ DE L’HERMITA DE SANTA BÀRBERA 1694-1994

Rafael Poveda

S’imaginen el nostre poble sense l’ermita de santa Bàrbara? difícil, però com totes les coses l’ermita també va tenir un principi. Moltes voltes s’ha parlat i també escrit erròniament sobre l’any de la construcció d’aquest edifici emblemàtic. Enguany va aparèixer publicat al diari Información una data equivocada que la situava en el segle XVIII. El cert i segur és que en 1692, el consell de la vila de Monòver, que és el que avui anomenem ajuntament, a través del seus jurats, que són els actuals regidors, manaren al clavari d’aquell any – l’equivalent al dipositari d’ara- que pagara quatre lliures y deu sous al mestre obrer Thomàs Estacio per construir una paret a la part del nord i també per fer els bancs. A més el consell estava molt content perquè l’obra estava a gust de tots i va decidir fer-li una gràcia i donar-li tres lliures i deu sous més a l’assabentar-se que el pobre Estacio havia perdut diners. Un any més tard el 4 d’octubre de 1693, i com a toc final dels preparatius, el clavari Vicent Errero va pagar vuit sous al ferrer Domingo Gisbert per un pom i per clavar el pany de la porta. L’any següent, el 31 de maig de 1694, ara fa exactament 300 anys estava tot preparat per a la benedicció de l’ermita i Errero va pagar al rector Laínex 4 sous i 6 dinés per presidir la processó, a Jusep Brotons quatre lliures i tres sous per la pólvora, quatre sous al dolçainer, tres sous a Vicent Montoro per ocupar-se de la pirotècnia, deu sous d’almoina perquè repicaren les campanes, dos lliures a Damià Corbí per fer un marc per al quadro de la santa, y a Juan del Tell y Jusep Quiles per la fusta del retaule i altres despeses. l’octubre del mateix any 94 el clavari Diego Sanches va pagar al mestre Estacio una lliura per apanyar la teulada.

Avui, 3oo anys després, els monovers no podem entendre el nostre poble sense la figura de l’ermita de santa Bàrbara.

Corpus Documental (Llibre segon de claveria 1687-1695. arxiu municipal)

No. 76 EXTRAORDINARIS.

De manament y provisió de ses mercés de dits oficials provixen que Francés Tortosa, clavari, done y pague a Thomàs Estacio huit lliures de moneda, so és: quatre lliures y deu sous per la paret que ha fet en la hermita de santa Bàrbera que tapa la remontana y bancs, que eren ademés de la obligació del consert de la hermita y tres lliures deu sous que ses mercés li allargaren de gràcia per coneixer que ha fet la hermita y està a gust de tots y conèixer que en lo estall à perdut sos treballs, y que guarde la present datis Monòver die XIII aprilis MDCLXXXXII. 8L.

No. 17 EXTRAORDINARIS.

De manament y provisió de ses mercés de dits oficials provixen que Vicent Errero, clavari, done y pague a Domingo Gisbert huit sous per un pomet que féu per a la porta de la ermita de la gloriosa senta Bàrbera y clavar lo pany, y que guarde la present datis Monòver die quo supra. 8S. (04.10.93)

No. 74 SANTA BÀRBERA

De manament i provisió de ses mercés dits oficials provixen que Vicent Errero, clavari, done i pague a Josep Brotons quatre lliures tres sous per lo valor de quaranta-una lliures i mija de pólvora que es gastà en lo dia de la colocasió i benedicció de la hermita de la gloriosa senta Bàrbera, més quatre sous i sis al doctor Laínex per acompanyar la professó i tres sous a Vicent Montoro per desparar la artilleria i deu sous per la limosna de la dobla, més dos lliures Damià Corbí per fer la guarnició del quadro, més a Juan del Tell per tres taulos per a el quadro dotze sous, y a Jusep Quiles sis sous per altra taula, més sinch sous i huit diners per a claus i tres sous i sis del serquillo per a el ara, que tot fa dita summa de huit lliures set sous i huit, y que guarde la present datis Monòver die quo supra. 8L. 7S. 8D. (31.05.94)

No. 27 EXTRAORDINARIS.

De manament y provisió de ses mercés de Roch Reig, Llorens Serdà y Francés Verdú, jurats, provixen que Diego Sanches, clavari, done y pague a Thomàs Estacio una lliura per haver apanyat la teulada de la hermita de santa Bàrbera, y que guarde la present datis Monòver die mensis octobris MDCLXXXXIII. 1L.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.