EL FONS ANTIC DE LA PARRÒQUIA DE SANT JOAN BAPTISTA. CATÀLEG BIBLIOGRÀFIC. CONSUELO PAYÀ AMAT.

EL FONS ANTIC DE LA PARRÒQUIA DE SANT JOAN BAPTISTA.

CATÀLEG BIBLIOGRÀFIC.

 

CONSUELO PAYÀ AMAT.

A Mª Josep Torres, Jesús Campillo i Rafael

Poveda , … cadascú sap per què.

 

Arran de les tasques de classificació, ordenació i descripció del fons documental de l’arxiu parroquial, i sobre tot com a conseqüència de l’operació de rastreig, a la qual es va sometre cada racó del temple, a la recerca de documents, hi van aparéixer una sèrie de llibres de temàtica fonamentalment religiosa però amb una característica que els feia ésser especials: l’any de la seua impressió era anterior a 1800, any que marca la separació entre el que es considera llibre antic i les monografies modernes.

Tan sols en són deu, dels quals 3 estan escrits en llatí, 1 en francès i la resta en castellà. El més antic (núm. 1 del catàleg) és del segle XVI , mentre que la resta pertanyen al XVIII.

La seua temàtica és de caire religiós (tan sols un és de tipus jurídic, el núm. 8) i va des d’obres de sants, com ara sant Bonaventura i Tomàs d’Aquino (núms. 1 i 9) a exercicis espirituals per a dones (núm. 6), instruccions pastorals per al clericat (núm. 10), obres de teologia (núms. 2 i 3), manuals litúrgics (núm. 7)…

PROCEDÈNCIA DEL FONS.

D’alguna obra tan sols conservem un dels volums que la formava, com ara el núms. 1, 5, 9 i 10, encara que no sabem si aquestes estarien completes a les dependències de l’església, és a dir, si la mateixa parròquia disposava d’una biblioteca per a ús del seu personal (a banda dels manuals per a celebrar qualsevol ofici litúrgic i religiós) o venen lligades a la possessió particular de cada resident a la parròquia.

Un indici clar de la procedència de la major part d’aquestos llibres ve donat pels ex-libris manuscrits que apareixen a les portades i/o altres parts. Així doncs, podem comprovar com la meitat d’aquest fons prové de l’Ex-Convent de frares caputxins de Monòver. La causa més immediata, deixant de banda l’estreta relació entre el convent i la parròquia per ésser la capella de la Mare de Déu del Remei la seu de la Tercera Orde de Penitència, siga probablement la desamortització de 1835 que, d’una banda donà lloc a la descomposició de la seua voluminosa i important biblioteca ( de la qual una part es va remetre al convent de Múrcia i actualment es troba a la biblioteca i arxiu històric d’Oriola, i d’altres, encara que no se saben els motius de la seua destinació, sí sabem que anaren a engrossir biblioteques particulars, com ara la de la família de J. Martínez Ruiz, actualment en la Casa-Museu Azorin)1, i d’altra fa que a la parròquia resten com a residents alguns ex-claustrats com ara Manuel Nebleza.

Altra línia de procedència ve donada per les associacions parroquials, com ara confraries i congregacions. Això explicaria per exemple el ex-libris manuscrit de Dolores Giménez (núm. 6).

Finalment els llegats testamentaris, no sols de diners sino també de bens mobles i immobles, són un altre focus d’entrada d’aquest material, com ara el de l’advocat Silvestre Verdú (núm. 8).

ESTAT DE CONSERVACIÓ.

L’estat de conservació és prou bo si considerem les condicions de brutícia en que s’han trobat els llibres, amagats entre restes d’imatges i mobiliari vell, i per la humitat que pateix l’edifici, lloc perfecte per a la formació de fongs i arnes. Encara així, n’hi ha pocs que presenten alguna d’aquestes infeccions.

La cosa més comuna, a part de la humitat, és que no hi haja portada o, en els casos més extrems, que manque part del text, com en el cas de l’obra de Fray Luis de Granada, la qual fou trobant-se a bocins que foren afegint-se per formar l’exemplar que s’ha conservat. De tota manera, tan sols afecta a 3 llibres (núms. 1, 5 i 6).

També s’observa en una obra el senyal del foc, encara que aquest no ha afectat al text, i tan sols un poc a la coberta. Tal vegada, el foc siga un indici de l’existència de més llibres que, probablement, foren cremats en les fogueres que els milicians del 36 feren al temple quan aquest fou ocupat com a magatzem i garatge.

 

CATÀLEG BIBLIOGRÀFIC2.

1. BUENAVENTURA, San

[Sancti Bonaventurae … Opera Sixti V …emendata libris eius multis : undique conquisitis aucta : quae omnia in tomos septem distributa … : [tomus quintus] . – Romae : Ex Typographia Apostolica Vaticana, 1596 (1590)].

[55 h., 1165 p]. (pag. var.) ; Fol. (35 cm).

No s’hi conserva la portada ni les 48 primeres pàg.

Text a 2 col. – Reclams.

Coberta molt deteriorada, amb senyals d’haver estat exposada al foc, sobre un altra de pergamí. – La coberta superior està solta. – Exemplar molt deteriorat per la humitat.

Contiene: [Libro III]. – [519 p.]. – Sign. […]-E3, F-Z2, Aa-Vu3. S. Bonaventurae … eximii ecclesiae doctoris in librum quartum Sententiarum. – [1596]. – 646 p., [5 h.]. – Sign. a-z3, aa-zz3, aaa-ggg3. Index in expositionem S. Bonaventurae super sententiarum libros …/ auctore … Joanne Balainio … – 1590 . – [50 h.] . – Sign. a-a3, b-h4.

CCPBV 70758

 

2. ECHARRI, Francisco (O.F.M.)

Directorio moral / … Francisco Echarri … ; reformado, añadido y corregido de las impresiones pasadas por … Fr. Antonio López Muñoz … : Tomo primero [-Segundo] . – Duodécima impression . – Madrid : en la imprenta de … Pedro Marín. Se hallará en las librerías de … Valentín Francés…, 1788.

2 v. ; 4º (20 cm)

Ex-libris ms. de Fray Manuel Nebleza.

Sign. Õ -Õ 4, A-Z4, Aa-Qq4, Rr (vol.I). Õ -Õ 4, A-Z4, Aa-Xx4, Yy-Yy2.(Vol. II)

 

3. LARRAGA, Francisco (O.P.)

Promptuario de la theologia moral / compuesto primeramente por Francisco Larraga … ; después reformado y corregido … por el convento de Santiago … ; y ahora ultimamente acabado de reformar, añadir y reducir a mejor methodo, orden y conexion de doctrinas… por Francisco Santos y Grossin… – Tercera edición . – Madrid : en la imprenta de … Manuel Martín…, 1789

[12 h.], 735 p. ; 4º(21 cm)

En portada, ex-libris ms. de Fr. Francisco de Novelda.

Sign. x-x2, xx-xx4, A-Z4, Aa-Zz4.

PALAU 131957

 

4. LUIS DE GRANADA, Fray (O.P.)

Meditaciones para todos los días de la semana / sacadas de las obras del padre Fr. Luis de Granada, van añadidas las de Santa Catarina de Siena y de el Beato Enrique Suson… – En Valencia : por Salvador Fauli …, 1780.

[3 h.], 457 p. ; 12º(15 cm)

En la fulla de guarda posterior, ex-libris ms. de Manuel Nebleza y de Bernardo Pérez, amb l’expressió «Nihil dificile est Deo favente».

Sign. A-Z2, Aa-Ff

 

5. LUIS DE GRANADA, Fray (O.P.)

[Obras del V… Fr. Luis de Granada del … Orden de Predicadores… : tomo XIV que contiene trece sermones . – Nueva edición . – En Madrid : en la Imprenta de Manuel Martín, 1757].

[32 h., 446 p.] ; 4º (20 cm)

Manquen les pàgs. 1-4, 49-64, 155-168 i 297-446. – Reclams.

Títol, lloc d’impressió i impressor i data trets dels preliminars.

Ex-libris ms. a la pàg. 107 dels caputxins del convent de Monòver: «A usso de los Pps. Capuchinos del Convento Seminario de la villa de Monóvar. Púsole el R.P. Fr. Andrés de Valldigna siendo Guardián. Año 1764».

Molt deteriorat per la humitat. – Sense coberta.

Sign. […]-992, 999-99992, […]-B2, C-V2, […]-Y2, Z-Z2, Aa-Oo2, […].

CCPBV 110255

PALAU 107337

 

6. MARIA DE JESUS DE AGREDA (O.F.M.)

[Exercicios espirituales de retiro que la Venerable Madre… practicó y dexó escrito a sus hijas] . – [Madrid : en la imprenta de la Causa de la Venerable Madre, 1762].

[5 h.], 260 p. ; 12º (14 cm).

Al recte de la fulla de guarda posterior, ex-libris ms. de Dolores Giménez, datat a Monòver a 12 de novembre però sense especificar l’any. Amb aquest i per la mateixa mà, còpia de la pàg. 260.

Manca la portada.

Sign. A-R4

PALAU 3274

 

7. ORDEN TERCERA REGULAR DE SAN FRANCISCO

[Officia]

Officia propria sanctorum Trium Ordinum S.P.N. Francisci ab Innocentio Papa XII approbata… – Antuerpiae : Ex Architypographia Plantiniana, 1749.

1 v.(pag. var.) : il. (gravats) ; 4º (24 cm).

Text a 2 col. – Text a 2 tintes (roja i negra).

Al vers de cadascuna de les portades, ex-libris ms. de Fr. Joseph de San Francisco. – Al recte de la fulla de guarda posterior, segell de tinta de la Confraria del Santíssim Sagrament de Monòver.

Coberta de pell gravada amb daurats i civelles metàl.liques.

Exemplar molt deteriorat amb taques de humitat i presència de microorganismes.

Contiene: Pars Verna . – 6 h., 132 p., 24 p. – Sign. A-A4, B-K. a-a4,b-b2. Pars Estiva . – 6 h., 120 p., 10 p. – Sign. A-H3, I-I2, a-a3, b. Pars Hiemalis . – 16 h., 138 p. (pag. var.) . – Sign. A-L4, a-a2. Pars Autumnalis . – 7 h., 116 p.. 32 p. – Sign. A-A4, B-I, A-B4.

 

8. SIETE PARTIDAS

Apuntamientos sobre las leyes de Partida al tenor de leyes recopiladas, autos acordados, autores españoles y práctica moderna / que escrive … Joseph Berni y Català… : Partida I [-Partida VII] . – En Valencia : por los herederos de Gerónimo Conejos. Se hallarán en Valencia, en la librería de Manuel Cabero Cortés… y en Madrid, en la de Angel Corradi, 1759.

8 t. en 4 v. ; Fol. (34 cm).

Coberta de pergamí.

V. I: Partida I . – 13 h., 204 p., : il.(gravats) . – Sign. 99-993, A-A2, B-Z3, Aa-Cc –

Partida II . – 1 h., 188 p. – Sign. A-Z2, Aa.

V. II: Partida III . – 1 h., 261 p.. – Sign. A-Z2, Aa-Ll – Partida IV. – 1 h,., 98 p. : il (gravat).

– Sign. A-N

V III: Partida V . – 1 h., 130 p. – Sign. A-R . – Ex-libris ms. de Silvestre Verdú –

Partida VI . – 1 h., 100 p. – Sign. A-N – Partida VII . – 1 h., 131 p. – Sign. A-R.

V. IV: Indice General Alfabético : assi de los textos de las Siete Partidas como de los

apuntamientos / que escrive … Joseph Berni y Català… – 1 h., 201 p. –

Sign. A-Z2, Aa-Bb2.

PALAU 28299

 

9. TOMAS DE AQUINO, Santo

Divi Thomae Aquinatis … Opera … : Tomus Tertius … / accedunt Fr. Joannis Francisci Bernardi Mariae de Rubeis … – Editio I matritensis … – Matriti : Ex Typpographia Viduae Elisaei Sanchez, 1769.

XXVIII, 462 p. ; Fol. (30 cm)

Text a 2 col. – Reclams.

Coberta de pergamí.

Sign. $-$$$$2, A-Z2, Aa-Zz2, Aaa-Nnn.

 

10. TOUL, Obispo-Conde de

Instructions sur les fonctions du Ministere Pastoral : Tome Troisième / adressées par Monseigneur l’Evêque Comte de Toul … au clergé séculier et regulier de son diocese . – Nouvellle édition . – A Lyon : Chez Amable Leroi, libraire, 1782.

[1h.], 508 p. ; 12º(17 cm)

Sign. A-X6

 

Notes

1 També n’hi han conservats al Museu d’Arts i Oficis de Monòver, i en algunes biblioteques particulars del poble.

2 Per a la descripció s’han utilitzat les ISBD(A). Descripció bibliogràfica normalitzada internacional per a publicacions monogràfiques antigues (Antiquària). Trad. catalana de l’Institut Català de Bibliografia. Barcelona, 1984. Per a la consulta dels fons: CATÀLEG COL.LECTIU DEL PATRIMONI BIBLIOGRÀFIC VALENCIÀ [Arxiu d’ordinador].2a. ed. València, Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, 1995.Ací utilitzarem CCPBV. PALAU Y DULCET. Antonio: Manual del librero hispanoamericano. Barcelona, 1948.BRUNET, Jacques-Charles: Manuel du libraire et de l’amateur de livre. Paris, 1865.

3 TOUL(Diócesis). Obispo (Any d’inici del seu càrrec – any de termini : Nom i cognoms del bisbe).

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.